STATUT USP OMEGE BJELOVAR


Temeljem članka 13. i 18. Zakona o udrugama (N.N.br 74/14, 70/17 i 98/19) i članka 27. Statuta Udruge specijalne policije «Omege», Sabor Udruge specijalne policije «Omege» na sjednici održanoj 23. veljače 2022. godine, donio je

S T A T U T

Udruge specijalne policije «Omege»,
I TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

Udruga specijalne policije «Omege» (u daljnjem tekstu: Udruga) dragovoljna je,
izvanstranačka, samostalna i sveobuhvatna Udruga pripadnika specijalne policije PU
bjelovarsko-bilogorske «Omege».

Naziv i sjedište Udruge.
Članak 2.
Naziv udruge glasi: Udruga specijalne policije «Omege».
Skraćeni naziv udruge je: USP «Omege».
Članak 3.

Sjedište Udruge je u Bjelovaru, Ulica Tomaša Garrigue Masaryka kbr. 8. ili skraćeno
T.G. Masaryka kbr.8.
Ovlast za donošenje odluke o promjeni sjedišta Udruge u dokumentima, daje se
Izvršnom odboru, isključivo u slučaju preseljenja na drugu adresu.
Područje djelovanja Udruge

Članak 4.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske
Članak 5.

Udruga je pravna osoba.

Zastupanje i predstavljanje Udruge

Članak 6.
Udrugu zastupa i predstavlja predsjednik.


U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, Udrugu zastupa i predstavlja jedan od
dopredsjednika ili član Izvršnog odbora kojeg ovlasti Izvršni odbor Udruge.

Obilježja Udruge
Članak 7.
Udruga ima svoj znak, zastavu, žig i Dan Udruge.
- znak Udruge sastoji se od trodimenzionalnog slova omega sa tamno zelenom
ispunom unutar kojeg su mač sive boje i dvije munje zlatne boje ispod kojeg je
natpis OMEGE - udruga specijalne policije Bjelovar zlatne boje. Uz rub, na
gornjem dijelu iznad pletera zlatnožute boje, oko znaka na bijeloj podlozi, s
lijeva na desno piše crnim slovima „Udruga specijalne policije“, a na donjem
bijelu piše Bjelovar. U donjem dijelu grba s lijeve i desne strane smješten je
pleter zlatno žute boje.
- zastava Udruge je zelene boje sa znakom Udruge na srednjem dijelu
- žig je kružnog oblika na kojem se nalazi slovo omega unutar kojeg je mač sa
dvije munje a ispod njega je natpis OMEGE. Natpis Udruga specijalne policije
Bjelovar, nalazi se oko znaka u kružnom rasporedu.
- danom Udruge određuje se dan formiranja SJP PU bjelovarsko- bilogorske
«Omege»,23.veljače,1991.godine.

II CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Ciljevi Udruge su: promicanje općih i zajedničkih, socijalnih, pravnih, nacionalnih,
strukovnih, informacijskih, sportskih, kulturnih i drugih interesa, te zajedničkih uvjerenja
bez namjere stjecanja dobiti.
Temeljna programska orijentacija Udruge je da se uz sveobuhvatno i neprekidno
djelovanje i aktivnosti dužnosnika i tijela Udruge ostvaruje kontinuirana i cjelovita skrb za
članove Udruge i članove njihovih obitelji.
Članak 9.

Djelatnosti Udruge ostvarivati će se:
- okupljanjem što većeg broja članova Udruge i to aktivnog i pričuvnog sastava
SJP «Omege» i njima pridruženih osoba s područja Republike Hrvatske,
- zaštitom statusa i promicanjem interesa i ciljeva članova Udruge,
- promicanjem i održavanjem identiteta postrojbe SJP PU bjelovarsko-bilogorske
«Omege», obilježavanje važnijih obljetnica, bitnijih zbivanja i događaja,
posebice onih iz Domovinskog rata,
- čuvanjem uspomena na Domovinski rat i na herojska djela njegovih sudionika,
te iniciranjem i sudjelovanjem u njegovom znanstvenom, umjetničkom,
vjerskom i spomeničkom iskazivanju,
- zaštitom časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu,
- organiziranjem i sponzoriranjem stručno-forumske djelatnosti (stručni i
znanstveni skupovi, okrugli stolovi, tribine…) radi iznošenja istine o
Domovinskom ratu u zemlji i inozemstvu,


- Očuvanjem slobodne i samostalne Hrvatske, razvojem demokracije, slobode
građana i pravne države kao preduvjeta ostvarivanja ciljeva članova i
prevladavanja teškoća stradalnika Domovinskog rata,
- organiziranjem pružanjem pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih,
psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća članova Udruge kao i članova njihovih
obitelji,
- suradnjom i pomoći i skrbi za sve članove Udruge ,
- organiziranjem humanitarne pomoći socijalno ugroženim članovima Udruge i
članovima njihovih obitelji,
- organiziranjem posmrtne pripomoći za članove Udruge,
- prikupljanjem novčanih i materijalnih sredstava u zemlji i inozemstvu za pomoć
u prevladavanju teškoća članova Udruge i stradalnika Domovinskog rata te za
ostvarivanje projekata Udruge,
- suradnjom sa nadležnim državnim tijelima, institucijama i drugim državnim
ustanovama poradi rješavanja ciljeva i interesa Udruge,
- sudjelovanjem i potporom u radu državnih institucija u Republici Hrvatskoj na
dosljednosti i provođenju odredbi svih zakonskih i podzakonskih akata
posebice kod reguliranja statusa članova Udruge, kao i kod otkrivanja ratnih
zločinaca, ratnih zločina, ratnih profitera, dezertera, počinitelja bilo kakvih
kaznenih djela i drugih poroka,
- organiziranjem kulturnih, športskih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj
reintegraciji članova Udruge i unapređenja kvalitete života članstva,
- promicanjem tjelesne kulture (sport i rekreacija) poradi unapređenja općih
sposobnosti članova Udruge,
- promicanjem nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota,
te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda,
- djelovanjem u dodjeli činova i odličja zaslužnim sudionicima Domovinskog rata,
- dodjelom nagrada i priznanja zaslužnim čelnicima, članovima tijela djelatnicima
i članovima Udruge za stručan, kvalitetan i predalački rad.
Suradnja, povezivanje i drugi oblici djelovanja

Članak 10.

Glede ostvarivanja svojih ciljeva i interesa Udruga može surađivati sa: srodnim
Udrugama na području Republike Hrvatske, državnim i društvenim subjektima, tijelima,
dužnosnicima ili pojedincima i drugim čimbenicima poradi učinkovitijeg ostvarivanja svojih
ciljeva, interesa i načina djelovanja.
Udruga se može povezati odnosno udružiti u zajednicu Udruga sa srodnim
Udrugama na području Republike Hrvatske, isključivo u svezi ostvarivanja svojih ciljeva i
interesa.
Udruga ima pravo i obvezu potraživati informacije, surađivati, poticati i na drugi
odgovarajući način ostvarivati ili zaštićivati pravo i interese sudionika i stradalnika
Domovinskog rata.

Javnost rada
Članak 11.

Rad Udruge je javan.Javnost rada Udruge ostvaruje se:
- izradom i objavljivanjem izvješća o radu Udruge;
- obavještavanjem medija (tisak, radio, televizija, internet portali) o radu Udruge;
- objavama putem Web stranice i Facebook stranice Udruge, te putem drugih
društvenih mreža na Internetu;
- na druge načine.
Iznimno, javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge kad se raspravlja i
odlučuje o pitanjima koja su Statutom određena kao službena ili poslovna tajna.
Službenom tajnom smatraju se:
- osobni podaci o članovima Udruge
- zaštita interesa Udruge i njenih članova
- idejni projekti iz djelatnosti Udruge
- ostali dokumenti koje tijela Udruge proglase službenom tajnom

III ČLANSTVO UDRUGE
Članak 12.
Udruga ima temeljne, pridružene i počasne članove.
Članstvo u Udruzi je dragovoljno.

Temeljno članstvo
Članak 13.

Temeljnim članom Udruge može postati državljanin RH, pripadnik aktivnog i
pričuvnog sastava, kao i bivši pripadnik aktivnog i pričuvnog sastava SJP PU bjelovarsko-
bilogorske «Omege», koji je sudjelovao u njenom radu od njenog osnutka pa nadalje, te
njihova djeca, supruge i unučad a koji:
- prihvaćaju načela, program i Statut Udruge,
- izražava spremnost promicanja ciljeva i provedbe zadaća Udruge.

Pridruženo članstvo
Članak 14.

Pridruženim članom Udruge može postati državljanin RH, osoba koja je u sklopu
postrojbe organizirano sudjelovala pri realizaciji aktivnosti i zadaća postrojbe, a nema uvjeta
za prijem u članstvo u svojstvu temeljnog člana.
Odluku o prijemu sa statusom pridruženog člana, na prijedlog predsjednika,
dopredsjednika ili najmanje trećine predsjedništva ili najmanje 10 članova Udruge, donosi
Izvršni odbor.

Počasno članstvo
Članak 15.


Počasnim članovima Udruge mogu postati državljani RH, članovi obitelji poginulog,
zatočenog, nestalog, ranjenog ili umrlog pripadnika SJP PU bjelovarsko-bilogorske
«Omege».
Počasnim članom Udruge, može postati fizička i pravna osoba, hrvatski ili strani
državljanin koji su svojim djelovanjem podupirali Domovinski rat SJP PU bjelovarsko-
bilogorske «Omege» te pridonijeli ugledu Republike Hrvatske.
Pravna osoba sa statusom počasnog člana imenuje predstavnika koji ju zastupa u
Udruzi.
Odluku o prijemu sa statusom počasnog člana, na prijedlog predsjednika,
dopredsjednika ili najmanje jedne trećine članova Izvršnog odbora, donosi Izvršni odbor.
Izvršni odbor Udruge donosi odluku o prijemu počasnog člana i na prijedlog
dužnosnika, tijela ili najmanje 10 članova Udruge.

Učlanjenje i evidencija članova Udruge

Članak 16.
Prijem u članstvo obavlja se u sjedištu Udruge.
Članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete za učlanjenje s danom
potpisivanja pristupnog lista, odnosno pristupnice.
O ispunjenju uvjeta za učlanjenje odlučuje Izvršni odbor.
Udruga vodi popis svih članova Udruge elektronički ili na drugi način a obavezno sadrži
osobne podatke, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupa udruzi
kategorija članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datum prestanka članstva u
udruzi, a može sadržavati i druge podatke. .
U popisu članova Udruge zabilježit će se dragovoljno pristupanje u obranu Republike
Hrvatske.

Prava i obveze članova Udruge

Članak 17.

Član Udruge ima pravo:
- birati i biti biran u sva tijela Udruge
- sudjelovati u svakodnevnom radu i oblikovanju Udruge, osobito u raspravama,
prijedlozima i zahtjevima
- biti obavještavan o radu Udruge od strane članova tijela Udruge o donesenim
odlukama i zauzetim stajalištima
- tražiti pomoć od Udruge, koja je kao takova propisana ovim Statutom.

Članak 18

Član Udruge ima obveze:
- provoditi i ostvarivati ciljeve Udruge,
- pridržavati se i poštivati odredbe Statuta, programa i drugih općih akata,
- provoditi odluke tijela Udruge,
- čuvati interese i ugled Udruge,
- poštivati moralni kodeks ponašanja u Udruzi,
- predstavljati Udrugu u skladu s odlukama Izvršnog odbora ili predsjednika
Udruge,
- redovito plaćati članarinu.Članak 19.
Odluku o visini članarine donosi Izvršni odbor Udruge.

Obveze članova u tijelima Udruge

Članak 20.

Izabrani članovi u tijela Udruge imaju ista prava i obveze kao i ostali članovi Udruge.
Izabrani članovi u tijela Udruge obvezni su sudjelovati u radu sjednica tijela Udruge u
koje su izabrani kao i u radu sjednica Sabora Udruge.
O svom radu u tijelima Udruge izabrani članovi, dužni su podnositi izvješća i o
istim raspravljati s članovima Udruge kao i o svim važnim pitanjima iz područja svog
djelokruga rada.

Stegovna odgovornost članova Udruge

Članak 21.

Član Udruge stegovno je odgovoran spram odredbi ovog Statuta i drugih općih
akata, programa i propisa Udruge.
Stegovni postupak provodi Sud časti u prvom stupnju, a u drugom stupnju odluku
donosi Izvršni odbor.
Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti svaki član Udruge ili
tijelo Udruge.

Prestanak članstva u Udruzi
Članak 22.

Članstvo u Udruzi prestaje:
- isključenjem iz članstva
- nepoštivanjem i grubim kršenjem uvjeta propisanih ovim Statutom
- neplaćanjem članarine duže od dvije (2) godine
- istupanjem iz članstva na osobni zahtjev
- smrću člana
- član Udruge može biti isključen ako teže povrijedi svoje članske obveze.
Odluku o isključenju donosi Sud časti Udruge.
Član Udruge ima pravo istupiti iz članstva Udruge podnošenjem pisane izjave o
istupanju. Izjava se podnosi ovlaštenom tijelu za donošenje odluke o primanju u članstvo.

IV

USTROJ UDRUGE I OSNOVE USTROJA

Članak 23.


Udruga je jedinstven i nedjeljivo organiziran oblik organiziranja, djelovanja i rada svih
članova Udruge koji svoja prava i obvezu ostvaruju osobno ili posredno putem tijela i
dužnosnika Udruge.
Inicijativni odbor, Tijela Udruge i Sabor Udruge smatraju se utemeljiteljima Udruge
SP «Omege», prema odredbama ovog Statua i odredbama Zakona o Udrugama.
Ustroj Udruge predviđen ovim Statutom mora se uspostaviti najkasnije u roku od
trideset (30) od stupanja Statuta na snagu.

V TIJELA UDRUGE
Članak 24.
Udruga ima svoja tijela i dužnosnike.
Članak 25.

Tijela Udruge su:
- Sabor,
- Izvršni odbor
- Nadzorni odbor,
- Sud časti.
Dužnosnici Udruge su:
- Predsjednik,
- Dopredsjednici.

SABOR UDRUGE
Članak 26.

Sabor Udruge čine svi članovi.
Sabor je najviše i temeljno tijelo Udruge.
Mandat članova Sabora traje sve dok postoji Udruga, odnosno do prestanka rada i
razloga djelovanja Udruge.

Zadaće i ovlasti Sabora Udruge

Članak 27.

(1) Sabor Udruge:
- usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune,
- bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, osim ako statutom nije
propisano da osoba ovlaštena za zastupanje bira i rezriješava drugo tijelo
udruge koje bira sabor,
- bira i razrješava druga tijela udruge, ako statuom nije drugkčije propisano,
- odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja
udruga,
- usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o
radu za prethodnu kalendarsku godinu,
- usvaja godišnje financijsko izvješće,


- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku
rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
- donosi odluku o statusnim promjenama,
- te odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost
drugih tijela udruge

Članak 28.

Sabor može prenijeti ovlasti iz svoje nadležnosti na Izvršni odbor Udruge, osim
promjene postojećeg i donošenje novog Statuta, te izbora tijela i dužnosnika Udruge.

Članak 29.

Sabor Udruge može razriješiti pojedino tijelo Udruge, člana tijela Udruge ili
dužnosnika Udruge zbog neizvršavanja obveza ili u drugim slučajevima kad je potrebito
zaštititi prava, interese i ugled Udruge.

Sjednice Sabora Udruge
Članak 30.

Sjednice Sabora Udruge mogu biti redovne, izborne i izvanredne.
Redovna sjednica Sabora održava se svake godine, izborna sjednica Sabora održava se
svake četiri (4) godine, dok bi se izvanredna održala po potrebi kada bi za to postojali
razlozi.
Na sjednicu Sabora pozivaju se pismenim pozivom ili elektroničkim putem svi
članovi Udruge. Na sjednici Sabora, kvorum čini natpolovična većina članova Udruge.
Sabor odluke donosi natpolovičnom većinom sjednici nazočnih članova.

Članak 31.

Glasanje na sjednici Skupštine putem punomoći, dopisa, elektronske pošte ili
telefona (mobitela) nije dopušteno.
U iznimnim slučajevima kada se zbog izvanrednih okolnosti (pandemije, više
sile i sl.) sjednica Sabora ne može održati fizičkim okupljanjem predstavnika, Sabor
može donositi odluke glasanjem članova Sabora bez neposrednog dolaska članova
Sabora na sjednicu i to izjašnjavanjem o prijedlogu odluke putem elektroničke pošte ili
održavanjem elektroničke sjednice putem video linka.
Za odlučivanje putem elektroničke pošte dostavlja se prijedlog odluke svakom
predstavniku uz mogućnost da se o prijedlogu izjasni „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.
O takvom odlučivanju tajnik saveza sastavlja zapisnik, koji se treba verificirati
na sljedećoj sjednici Sabora.

Članak 32.
Sjednice Sabora saziva Predsjednik.


Sjednice Sabora vodi Radno predsjedništvo koje na početku sjednice javnim
glasanjem izabere Sabor, na prijedlog Predsjednika ili bilo kojeg predstavnika u
Skupštini. Sjednicu Sabora može voditi Predsjednik ili jedan od Dopredsjednika.
Poziv za sjednicu Sabora dostavlja se svim članovima (predstavnicima) najmanje
osam (8) dana prije održavanja Sabora.
U izuzetnim slučajevima i situacijama Predsjednik može sazvati sjednicu Sabora i u
kraćim rokovima, ali ne kraćem od dva (2) dana.
Izborna sjednica Skupštine mora se sazvati najkasnije do isteka mandata
članovima tijela upravljanja u Savezu.
U slučaju isteka mandata tijelima Sabora izbornu sjednicu Sabora saziva zadnja
osoba ovlaštena za zastupanje Udruge upisana u Registar udruga ili najmanje jedna
trećina (1/3) neposrednih članova Udruge.
Članak 33.

Predsjednik Udruge najmanje jednom godišnje saziva Redovne sjednice Sabora
Udruge, a svake četiri (4) godine saziva izborno zasjedanje.
Izvanredno zasjedanje Sabora saziva predsjednik Udruge prema potrebi na
temelju: odluke Izvršnog odbora Udruge,
- odluke nadzornog odbora Udruge,
- odluke suda časti,
- pismenog zahtjeva najmanje 1/3 članova Udruge.
Predsjednik Udruge dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Sabora u roku od
trideset (30) dana od dana primitka pismenog zahtjeva. U koliko predsjednik Udruge ne
sazove traženu izvanrednu sjednicu Sabora u navedenom roku, istekom roka,
izvanrednu sjednicu Sabora saziva tijelo koje je podnijelo zahtjev.
Izvršni odbor Udruge
Članak 34.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Udruge.
Izvršni odbor može imati od devet (9) do jedanaest ( 11) članova, uključujući Predsjednika
i tri Dopredsjednika.
Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Saboru.
Članovi Izvršnog odbora Udruge još mogu biti:

- Tajnik
- Blagajnik
- Pet (5) ili sedam (7) članova Izvršnog odbora Udruge

Na prijedlog predsjednika Udruge, članovi Izvršnog odbora iz svojih redova potvrđuju tri
(3) dopredsjednika, blagajnika i tajnika Udruge.
Predsjednik ima pravo kooptirati dva člana u Izvršni odbor.
Mandat članova predsjedništva traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Članak 35.

Članu Izvršnog odbora mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran u
slučaju:
- smrti;
- promjene ili gubitka hrvatskog državljanstva;- podnošenja pisane ili zapisnikom utvrđene ostavke;
- opoziva ili razrješenja;
- gubitka poslovne sposobnosti;
- nastupa okolnosti zbog kojih ne bi mogao obavljati svoju dužnost, a nije stavio
mandat u mirovanje,
- nastupanja okolnosti iz čl. 80. Statuta
U slučaju da pojedinom članu Izvršnog odbora mandat prestane prije isteka roka na
koji je izabran, novog člana Izvršnog odbora, na prijedlog predsjednika Udruge, potvrditi će
se na prvoj slijedećoj sjednici Sabora, s trajanjem mandata do isteka mandata Izvršnom
odboru.

Članak 36.

U okviru svoje nadležnosti Izvršni odbor Udruge obavlja slijedeće poslove:
- izvršava odluke Sabora, te vodi poslovnu i stručnu politiku Udruge,
- predlaže izmjene i dopune Statuta i Poslovnika o radu Sabora,
- predlaže Plan rada i Financijski plan, Izvješće o radu i Financijsko izvješće, te
druge opće akte koje donosi Sabor,
- donosi Pravilnik o radu Izvršnog odbora Udruge i druge Pravilnike, te Odluke i opće
akte kojima se uređuju odnosi u Udruzi, ako ovi Statutom nije drukčije određeno,
- brine o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarivanja ciljeva Udruge,
- predlaže Saboru program djelatnosti i drugih aktivnosti Udruge,
- upravlja imovinom Udruge,
- pokreće različite projekte Udruge,
- imenuje komisije i povjerenstva, određuje ima sastav, zadaće i rokove odrade,
- povezuje djelatnosti tijela Udruge, potiče njihove projekte i usmjeruje njihove djelatnosti,
- bira i razrješava likvidatora Udruge,
- osigurava sve uvijete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća,
- predlaže kandidate i kandidacijske liste,
- kao tijelo drugog stupnja odlučuje o žalbama podnesenim u stegovnom postupku na
odluke Suda časti,

Sjednice Izvršnog odbora Udruge

Članak 37.

Izvršni odbor radi na sjednicama.
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a saziva ih i vodi Predsjednik.
U slučaju odsutnosti Predsjednika zamjenjuje ga jedan od Dopredsjednika, kojeg ovlasti
Predsjednik.
Na sjednice Izvršnog odbora obvezno se pozivaju i predsjednici Nadzornog odbora i
Suda časti, koji istoj prisustvuju bez prava glasovanja.
Sjednica Izvršnog odbora Udruge je pravovaljana ukoliko je na istoj nazočan
natpolovičan broj članova odbora.
Izvršni odbor Udruge odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih
članova odbora.
Sjednica Izvršnog odbora može se održati i telefonski ili putem videolinka.
U slučaju hitnosti određene odluke mogu se donijeti, te zatražiti mišljenja članova
Izvršnog odbora elektronskom poštom ili SMS-porukom, kojom prilikom se na temelju
dobivenih odgovora i mišljenja sastavlja zapisnik, koji se potom na prvoj idućoj sjednici
Izvršnog odbora verificira.Članak 38.

Izvršni odbor može donositi pravovaljane odluke ako sjednici prisustvuje više od
polovice ukupnog broja članova.
Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
Iznimno, Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova kada:
- saziva izvanrednu sjednicu Udruge;
- donosi pravilnike iz svoje nadležnosti;
- donosi odluku u drugom stupnju stegovnog postupka.
Glasanje na sjednicama Izvršnog odbora u pravilu je javno, osim ako Izvršni odbor
prethodno ne zaključi da će se o pojedinim pitanjima glasovati tajno.
Pravilnikom o radu Izvršnog odbora detaljnije se uređuje način rada na sjednicama
Izvršnog odbora.

Predsjednik Udruge
Članak 39.

Udruga ima Predsjednika koji je po dužnosti istovremeno i predsjednik Sabora i
Izvršnog odbora.
Predsjednik Udruge ja najviši dužnosnik Udruge.
Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, odgovara za njezin rad, te osigurava
redovito djelovanje svih tijela Udruge.
Predsjednik Udruge bira se na Saboru Udruge.
Za izbor predsjednika Udruge potrebna je natpolovična većina glasova nazočnih članova
Sabora.
Predsjednik Udruge za svoj rad odgovara Izvršnom odboru i Saboru Udruge.
Mandat Predsjednika traje četiri (4) godine i može biti ponovo biran, a mandat mu započinje
nakon izborne sjednice Sabora i završava nakon slijedeće izborne sjednice Sabora unutar
mandata.
Postupak predlaganja i izbora Predsjednika dodatno se uređuje Poslovnikom o radu
Sabora.

Zadaće i ovlasti predsjednika Udruge

Članak 40.

Predsjednik Udruge:

- saziva i vodi sjednice Sabora,
- brine o provedbi odluka Sabora i Izvršnog odbora,
- saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora,
- na prvoj izbornoj sjednici predlaže tri (3) dopredsjednika i tajnika Udruge,
- potpisuje opće akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor,
- predlaže program djelatnosti, plan rada i drugih aktivnosti udruge,
- predlaže financijski plan za narednu kalendarsku godinu,
- brine o korištenju imovine Udruge,
- podnosi redovita izvješća o radu Izvršnog odbora Saboru Udruge,
- saziva i vodi tiskovne konferencije uz suglasnost članova Izvršnog odbora
Udruge.- skrbi o izvršavanju odluka i zaključaka Sabora i Izvršnog odbora;
- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim
općim aktima Udruge.
Predsjednik ima odlučujući glas kod glasanja na sjednicama Izvršnog odbora u
slučaju jednakog broja glasova.

Članak 41.

Predsjednik Udruge može:
- svojom odlukom ovlastiti jednog od dopredsjednika ili odrediti bilo kojeg člana
Izvršnog odbora Udruge da ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti ili odsutnosti,
- može zaustaviti provedbu odluke koja je u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i
zatražiti očitovanje Nadzornog odbora Udruge.
Odluka Nadzornog odbora u svezi predmetne odluke je konačna.
Dopredsjednici Udruge
Članak 42.

Udruga ima tri (3) dopredsjednika koje na prijedlog predsjednika Udruge imenuje Izvršni
odbor Udruge.
Dopredsjednik je dužnosnik, koji se imenuje za pojedino područje ili djelatnost Udruge, radi
neposredne potpore u radu i izvršavanju zadaća predsjednika i Izvršnog odbora Udruge.
Predsjednik Udruge može jednog od dopredsjednika imenovati za zamjenika predsjednika
Udruge.
Mandat dopredsjednika traje četiri (4) godine i može se ponoviti.
Tajnik Udruge
Članak 43.

Tajnik je stručni djelatnik Udruge koji osigurava pravilan i pravodoban rad dužnosnika i tijela
stručnih službi Udruge.
Tajnika Udruge na prijedlog predsjednika Udruge imenuje Izvršni odbor Udruge.
Za svoj rad tajnik odgovara predsjedniku, Izvršnom odboru i Saboru Udruge.

Članak 44.

Tajnik uz pristanak predsjednika, Izvršnog odbora i Sabora udruge obavlja slijedeće
poslove:
- provodi odluke Sabora, Izvršnog odbora i predsjednika Udruge,
- priprema radne materijale za sjednice svih tijela Udruge,
-rukovodi obradom administrativnih materijalno-financijskih, poslova i organizacijskih
zadaća u Udruzi,
- kontaktira s državnim, gospodarstvenim, političkim i vjerskim subjektima, te
Udrugama i drugim organizacijama sa sličnim ili istim programima djelatnosti,
- inicira informativnu i izdavačku, kulturnu i športsku djelatnost Udruge,
- saziva i organizira tiskovne konferencije, te skrbi o svim oblicima komunikacije sa
sredstvima javnog priopćavanja,- vodi zapisnike sa sjednica Sabora i Izvršnog odbora,
- predlaže pravilnike o radu te podnosi izvješća o njihovu radu.
Nadzorni odbor Udruge
Članak 45.

Nadzorni odbor je tijelo koje kontrolira rad i financijsko poslovanje Udruge.
Nadzorni odbor bira sabor udruge.
Nadzorni odbor ima tri (3) člana, od kojih je jedan predsjednik.
Član nadzornog odbora istodobno ne može biti članom drugih tijela Udruge.
Nadzorni odbor radi na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova svih članova.
Nadzorni odbor je neovisno tijelo koje za svoj rado odgovara Saboru Udruge, a
podliježe stegovnoj odgovornosti koju vodi Sud časti.
Ukoliko se članu Nadzornog odbora izrekne isključenje iz Udruge ili kazna zbog
koje ne može biti član Nadzornog odbora na slijedećoj sjednici Sabora izabrati će se novi
član kojem će mandat trajati kao i drugim članovima Nadzornog odbora.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom godišnje, a saziva
ih predsjednik Nadzornog odbora. Sjednice Nadzornog odbora može sazvati i Predsjednik
Udruge, najmanje jedna trećina (1/3) članova Izvršnog odbora ili najmanje jedna trećina
(1/3) članova Sabora.
Nadzorni odbor donosi Pravilnik o radu Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Saboru Udruge.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovo birani.

Članak 46.

U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor Udruge obavlja slijedeće poslove:
- kontrolira rad Izvršnog odbora, Predsjednika i drugih tijela Udruge;
- kontrolira financijsko i drugo poslovanje Udruge;
- nadzire namjensko trošenje sredstava Udruge;
- nadzire upravljanje imovinom Udruge;
- o svom radu podnosi izvješće Saboru udruge;
- obavlja i druge poslove vezane uz nadzor rada Udruge.
U slučaju uočenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju tijela
Udruge, dužnosnika, izvršnih povjerenstava ili odbora Udruge, Nadzorni odbor o tome bez
odgode izvještava predsjednika i Sabor Udruge uz prijedlog mjera i postupaka.

Članak 47.

Nadzorni odbor Udruge može bez prethodne najave, a sukladno vlastitoj prosudbi,
obaviti nadzor rada bilo kojeg tijela Udruge ili nadzor izvršnih komisija i odbora.

Sud časti Udruge
Članak 48.

Sud časti je tijelo Udruge koje odlučuje u stegovnim postupcima pokrenutim protiv
dužnosnika, članova tijela i cjelokupnog članstva Udruge, sukladno Pravilniku o stegovnom
postupku i stegovnoj odgovornosti.
Članove Suda časti bira Sabor Udruge.Sud časti ima tri (3) člana i to: predsjednika Suda časti, dva (2) člana.
Sud časti na prvoj sjednici, između svojih članova, izabire predsjednika Suda časti.
Član Suda časti istodobno ne može biti članom drugih tijela Udruge.
Sud časti donosi Pravilnik o radu Suda časti.
Sud časti za svoj rad odgovoran je predsjedniku i Saboru Udruge.
Mandat članova Suda časti traje četiri (4) godine i može se ponoviti.
Nadležnosti i ovlasti Suda časti

Članak 49.

Sud časti Udruge:

- vodi stegovne postupke po Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova
Udruge specijalne policije „OMEGE“,
- odlučuje o prizivima članova Udruge natpolovičnom većinom, sukladno Statutu i
Pravilniku o radu Suda časti.
- predlaže Pravilnik o stegovnoj odgovornosti članova Udruge specijalne
policije „OMEGE“.

Članak 50.

Posebnim općim aktom Udruge utvrdit će se način pokretanja, postupak, kažnjivi
postupci i stegovne kazne.

Sjednice Suda časti Udruge
Članak 51.

Sjednicu Suda časti Udruge po potrebi saziva predsjednik Suda časti.
Sud časti svoje odluke donosi natpolovičnom većinom sukladno Pravilniku o radu
Suda časti.

Postupak udaljenja s dužnosti

Članak 52.

Dužnosnika Udruge, člana tijela Udruge, člana komisije, odbora ili povjerenstva,
može se udaljiti s dužnosti (nadalje: suspendirati) zbog:
- nepoštivanja Statuta i temeljnih akata Udruge,
- nepoštivanja Pravilnika i neizvršavanja oblika i programa Udruge,
- djelovanja štetna za ugled Udruge i njezina članstva.

Članak 53.

Odluku o suspenziji dužnosnika, člana tijela Udruge, člana komisije, odbora ili
povjerenstva Udruge donosi Izvršni odbor Udruge, a na prijedlog Suda časti.
Odluku o suspenziji predsjednika Udruge donosi Sabor Udruge, a na prijedlog
Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 članova Sabora Udruge.
Članak 54.

Odluka Suda časti o suspenziji je konačna i obvezujuća za sve članove Udruge.Članak 55.

U slučaju suspenzije predsjednika Udruge Izvršni odbor Udruge donosi odluku o
imenovanju povjerenika.
Povjerenik se obično imenuje iz članstva Izvršnog odbora Udruge.
Povjerenik obavlja poslove predsjednika Udruge do dovršetka stegovnog postupka,
odnosno do izbora novog predsjednika Udruge.
Ako Sud časti Udruge potvrdi razloge za suspenziju, Izvršni odbor Udruge obvezno
je, u roku od trideset (30) dana nakon odluke Suda časti, pokrenuti postupak za izbor
novog predsjednika Udruge prema postupku utvrđenom ovim Statutom.

Pravo na žalbu i izuzeće
Članak 56.

Protiv svih odluka donesenih u vezi s aktivnostima i djelatnostima Udruge može se
izjaviti žalba, osim ako izričito nije određeno da u pojedinom slučaju žalba nije dopuštena.
U postupcima drugog stupnja ne mogu sudjelovati osobe koje su sudjelovale u
postupku ili pri odlučivanju u prvom stupnju.
Član tijela Udruge protiv kojeg je pokrenut stegovni postupak ne može sudjelovati u
radu tijela koje donosi odluku u tom postupku.
Ako je pokrenut postupak protiv člana Suda časti, zamjenskog člana u tom
postupku privremeno će odrediti Izvršni odbor.
Ukoliko se članu Suda časti izrekne isključenje iz Udruge ili kazna zbog koje ne
može biti član Suda časti na slijedećoj sjednici Sabora izabrati će se novi član kojem će
mandat trajati kao i drugim članovima Suda časti.
VI
NAČIN IZBORA
Članak 57.

Izbori za sva tijela Udruge obavljaju se javnim ili tajnim glasanjem o čemu donosi
odluku Sabor Udruge.
Za izbor u tijela Udruge potrebna je natpolovična većina nazočnih.

Članak 58.

Izbornu sjednicu Sabora vodi Radno predsjedništvo koje na početku sjednice
javnim glasanjem izabere Sabor, na prijedlog Predsjednika ili bilo kojeg predstavnika
u Saboru.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja
zapisnika i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Poziv za izbornu sjednicu Sabora dostavlja se svim članovima (predstavnicima)
najmanje petnaest (15) dana prije održavanja Sabora.
Predsjednika bira Sabor neposredno javnim glasanjem ako postoji samo jedan
kandidat.
U slučaju da ima više kandidata Sabor Udruge donosi odluku o načinu glasanja.


Kandidata za predsjednika treba predložiti najmanje deset članova Udruge, a
navedeni prijedlog mora biti dostavljen u ured Udruge najkasnije osam (8) dana prije
održavanja izborne sjednice Sabora sa očitovanjem kandidata o prihvaćanju
kandidature.
Za izbor predsjednika potrebna je natpolovična većina glasova nazočnih članova
Sabora koji čine kvorum Sabora. Ako ima više kandidata, a u prvom krugu niti jedan ne
dobije potrebnu većinu, u drugi krug izbora ulaze dva kandidata koji su dobili najviše
glasova. U drugom krugu glasanja za predsjednika je izabran kandidat koji je dobio većinu
glasova.

Članak 59.

Predsjednik radnog predsjedništva upoznaje Sabor s načinom predlaganja kandidata
i načinom izbora članova u tijela Udruge.
Predsjednik radnog predsjedništva za svakog kandidata za predsjednika Udruge
navodi obrazloženje kandidature te poziva kandidata da se očituje o prihvaćanju
kandidature.
Ukoliko predloženi kandidat nije prisutan na sjednici Sabora predsjednik radnog
predsjedništva mora predložiti pismenu izjavu o prihvaćanju kandidature predloženog
kandidata.

Članak 60.

Predsjednik radnog predsjedništva predlaže imenovanje izbornog povjerenstva od
najmanje tri (3) člana (predsjednik povjerenstva i najmanje dva (2) člana).
Izborno povjerenstvo provjerava ispravnost kandidatura odnosno da li je dostavljena
ispravna dokumentacija.
Nakon provjere kandidatura sastavlja listu kandidata koju predaje Predsjedniku
Radnog predsjedništva na donošenje odluke o načinu izbora.
Ukoliko Sabor Udruge odluči o tajnom glasanju Izborno povjerenstvo sastavlja listu
kandidata po abecednom redu.
Ako se održava drugi krug glasanja Izborno povjerenstvo sastavlja listu kandidata po
broju dobivenih glasova u prvom krugu.

Članak 61.

Nakon provedenog izbornog postupka Predsjednik izbornog povjerenstva podnosi
izvješće Saboru o rezultatima glasanja.
U izvješće Izbornog povjerenstva navodi se naziv tijela za koje se provede izbori te ime i
prezime kandidata s brojem dobivenih glasova.
Posebno se podnosi Izvješće o izboru za Predsjednika Udruge, članovima
Nadzornog odbora i Suda časti.

Članak 62.

Rezultate izbora nakon izvješća Izbornog povjerenstva proglašava predsjednik
radnog predsjedništva.

Članak 63.


Nakon provedenog izbornog postupka novoizabrani predsjednik ispred svih
izabranih i u svoje ime zahvaljuje se Saboru na ukazanom povjerenju.
Izbor članova izvršnog odbora

Članak 64.

Predsjednik Udruge predlaže devet članova Izvršnog odbora koje glasanjem
potvrđuje Sabor Udruge.
Članovi Sabora mogu predložiti još dva člana u Izvršni odbor o čijem izboru
odlučuje sabor glasanjem za svakog predloženog člana tako da svaki prijedlog mora dobiti
natpolovični broj glasova prisutnih članova Sabora.
Članak 65.

Izborni materijal i rezultati sjednice Sabora moraju se čuvati u pismohrani Udruge SP
“OMEGE” najmanje pet (pet) godina.

Trajanje mandata
Članak 66.

Dužnosnici i članovi tijela Udruge biraju se na mandat od četiri (4) godine, a isti se
može ponoviti.
U vrijeme trajanja mandata člana koji je naknadno imenovan, ubraja se i protek
vremena mandata člana umjesto kojeg je imenovan.
Prestankom mandata tijela Udruge prestaje i mandat njegovih članova.

VII

IMOVINA, NAČIN RASPOLAGANJA IMOVINOM I NAČIN STJECANJA IMOVINE

UDRUGE
Članak 67.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, pokretne i nepokretne stvari Udruge, te
druga imovinska prava.
Imovinom Udruge može se raspolagati isključivo glede ostvarivanja ciljeva Udruge.

Članak 68.

Udruga imovine stiče:
- uplatom članarine članova Udruge,
- dotacijom sredstava iz državnog proračuna RH, proračuna općina, gradova,
županije i fondova,
- dobrovoljnim prilozima i darivanjima od strane sponzora i donatora,
- obavljanja njenih dopuštenih djelatnosti.
VIII

FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGEČlanak 69.

Udruga ima neprofitabilan status.
Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima
se uređuje način vođenja knjigovodstva i računovodstva neprofitnih Udruga.
Materijalno-financijska sredstva Udruge služe za ostvarivanje djelatnosti udruge u
skladu sa postojećim Zakonima, Statutom, Pravilnikom o materijalno financijskom
poslovanju Udruge i drugim aktima Udruge.

Članak 70.

Financijskim planom se utvrđuju prihodi i rashodi Udruge u kalendarskoj godini.
Financijski plan za kalendarsku godinu i završni račun Udruge donosi Sabor Udruge
na prijedlog Izvršnog odbora Udruge.
Nadzorni odbor Udruge obvezan je podnijeti izvješće o materijalno-financijskom
poslovanju i stanju Udruge, Saboru Udruge, s prikazom tekućeg odnosno idućeg
obračunskog razdoblja i završnog računa.

Članak 71.

Udruga za svoje obveze, odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

IX

PRESTANAK RADA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM UDRUGE

Likvidator
Članak 72.

Likvidatora Saveza bira i razrješuje Izvršni odbor, a mandat mu traje do
opoziva.
Likvidator može biti fizička ili pravna osoba i isti ne mora biti član Udruge.
Likvidator preuzima zastupanje Udruge u slučajevima za koje Zakon predviđa
provođenje postupka likvidacije, te se upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za
zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.
Likvidator provodi postupak likvidacije Udruge sukladno odredbama Zakona.

Članak 73.

Udruga prestaje s djelovanjem u slučaju:
- kada Sabor Udruge dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja evidentiranih
članova udruge donese Odluku o prestanku djelovanja i postojanja Udruge.
- ako se Sabor Udruge ne održi najmanje dvije godine uzastopce.
- ako je djelatnost Udruge prestala tako da dužnosnici i tijela Udruge ne djeluju
neprekidno šest (6) mjeseci.
- ako se broj članova smanjio ispod broja predviđenog za osnivanje Udruge.
- ako je odlukom nadležnog tijela djelovanje Udruge pravomoćno zabranjeno.

Članak 74.


Odluka o prestanku djelovanja Udruge (članak 72. stavak 1. točka 1. Statuta)
dostavlja se tijelu Uprave nadležnom za registraciju udruga radi provedbe postupka
likvidacije Udruge sukladno odredbama Zakona o Udrugama.
Članak 75.

Ako Udruga prestane djelovati i postojati njezina imovina, nakon podmirenja svih
dospjelih i nedospjelih obveza, drugih troškova, sudskih i drugih pristojbi, predaje se udruzi ,
ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.
X

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 76.

Statut Udruge osnovni je opći akt Udruge.
Svi drugi akti Udruge moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.
Ne primjenjuju se odredbe općih i pojedinačnih akata Udruge i tijela Udruge koje su
u suprotnosti sa Statutom.
Svi opći akti Saveza moraju se uskladiti s ovim Statutom u roku od
stoosamdeset (180) dana od dana njegovog stupanja na snagu.
Nakon provedene rasprave po pitanjima svih primjedbi i prijedloga Sabor Udruge
usvaja konačan prijedlog Statuta.

Članak 77.

Promjene i dopune Statuta Udruge donose se prema postupku za donošenje
Statuta.

Postupak promjene i dopune Statuta pokreće:
- Izvršni odbor udruge,
- Najmanje 1/3 članova Sabora Udruge.
Članak 78.
Odredbe Statuta tumači Izvršni odbor Udruge.
XI

PRIZNANJA I NAGRADE UDRUGE

Članak 79.

Članovima Udruge za rad i postignuća u ostvarivanju ciljeva Udruge, može se
dodijeliti priznanje ili nagrada.
Pojedincima, pravnim osobama ili institucijama koje su na adekvatan i učinkovit
način pomogle ostvarenju ciljeva Udruge, može se dodijeliti zahvalnica, priznanje ili
nagrada.
Zahvalnice, priznanja i nagrade dodjeljuje Sabor Udruge na prijedlog Predsjedništva
Udruge.
Mjerila za dodjelu priznanja i nagrada utvrđuje predsjedništvo Udruge Pravilnikom o
dodjeli priznanja i nagrada.XII OSTALE ODREDBE

Pravne posljedice pravomoćne osude i kaznenog postupka

Članak 80.

Osoba pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest (6)
mjeseci za neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, a nije primijenjena uvjetna
osuda, ne može sudjelovati u radu tijela Udruge
Osoba protiv koje je pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na
štetu djeteta, odnosno maloljetnika, udaljit će se od obavljanja poslova u Udruzi u kojima
dolazi u kontakt s djecom, odnosno maloljetnicima, do pravomoćnosti presude, odnosno
obustave postupka.

Način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge.

Članak 81.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu
djelovanje Udruge, članovi se obavezuju riješiti mirnim putem uz Arbitražu vijeća. Spor ili
sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge
kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako
se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
U slučaju sporova ili sukoba interesa, Sabor Udruge na svojoj idućoj sjednici imenuje
Arbitražno vijeće u sastavu od tri redovna člana Udruge s mandatom do razrješenja
predmeta. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje Odredbe
Zakona o mirenju. Član Udruge o čijem sporu ili sukobu interesa odlučuje Arbitražno vijeće
ima pravo žalbe na prvom slijedećem sazivu Sabora i odluka Sabora je konačna.
Ako se spor ili sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Udrugom temeljem kojih se
podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured,
nezadovoljan član najprije se obraća Udruzi da riješi spor ili sukob interesa. Po konačnosti
odluke Arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u
ragistar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.
XIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE TE STUPANJE NA SNAGU

Članak 82.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut usvojen na sjednici Sabora
dana 24. veljače 2018. godine.

Članak 83.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Sabora.


Predsjednik Udruge specijalne policije „OMEGE“
Mario Đurak